تعریف سبدگردانی

سبدگردانی اختصاصی یکی از خدمات کاری بورس می باشد که طی آن سبدهای سرمایه‌گذاری، بر اساس نیازهای شخصی، اهداف مالی و سطح تحمل ریسک مشتریان طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند.

روش اجرای سبدگردانی در کاری بورس

کاری بورس خدمت سبدگردانی اختصاصی را مطابق با قوانین تعیین‌شده توسط سازمان بورس ایران ارائه می‌کند. در این پروسه ابتدا جلسه حضوری با مشتریان برگزار می‌شود و طی آن اطلاعات هر فرد در قالب مجموعه‌ای از فرم‌ها و پرسشنامه‌ها‌ جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. پس از تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری مشتری، استراتژی‌ها و ترکیب بهینه سبد وی تعیین خواهد شد. با توجه به ماهیت بازار بورس، ترکیب این سبدها به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

دیدگاه اصلی ما در مدیریت سبدها، بهینه‌سازی نسبت بازدهی به ریسک است. بدین منظور، سبدهای اختصاصی بر اساس دو سند استراژی سرمایه‌گذاری و کنترل ریسک مدیریت می‌شوند. سند اول، تعیین‌کننده خط مشی اصلی سرمایه‌گذاری‌ها براساس نتایج حاصل از مطالعات اقتصادی و تحلیل صنایع و شرکت‌ها می‌باشد و سند دوم نیز با هدف مدیریت ریسک سبدها، ناظر بر عملیات سبدگردانی است.